home

Czym jest raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego?

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 (z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych) każdy kosmetyk wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej i krajów EOG winien mieć sporządzoną dokumentację (dossier). Podstawowym elementem dokumentacji jest raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, zgodny z załącznikiem nr 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Oznaczenie kosmetyków

W raporcie tym, poza podstawowymi danymi dotyczącymi kosmetyku i jego składników muszą znaleźć się informacje dotyczące narażenia oraz wyliczenia marginesu bezpieczeństwa poszczególnych składników produktu kosmetycznego. Raport musi być sporządzony przez osobę odpowiedzialną (safety assessor), która poza odpowiednim doświadczeniem i biegłością w sporządzaniu raportów musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych z dziedziny toksykologii, medycyny, farmacji lub dziedzin pokrewnych.

Firma Passage przygotowuje raporty bezpieczeństwa raporty produktów kosmetycznych zgodne z załącznikiem 1 rozporządzenia NR 1223/2009, w oparciu o badania własne lub wcześniej przygotowane dane. Zatwierdzający ocenę bezpieczeństwa assessor posiada tytuł doktora nauk medycznych i tytuł magistra farmacji, oraz wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu ocen bezpieczeństwa preparatów kosmetycznych (safety assessmets). Opracowywana dokumentacja może być przygotowana również w języku angielskim i innych językach europejskich.